Sojusz Lewicy Demokratycznej

Krajowy Sąd Partyjny

Sądami partyjnymi są Krajowy Sąd Partyjny oraz wojewódzkie sądy partyjne.

Sąd partyjny wybiera ze swego składu przewodniczącego i nie więcej niż dwóch wice- przewodniczących.
 
Do zadań sądów partyjnych należy rozpatrywanie:
a) spraw członków partii prowadzących działalność niezgodną ze statutem,
b) sporów pomiędzy członkami partii,
c) sporów kompetencyjnych pomiędzy władzami partii.
 
W skład Krajowego Sądu Partyjnego wchodzi 16 osób.